tập suy luận sáng tạo

Phương pháp tập suy luận và sáng tạo

design-thinking-tu-duy-giai-quyet-van-de-lay-con-nguoi-lam-trung-tam-2ba96e151346ac20311655ff9842cf283ba1627d Trên đây là những ý kiến thô thiển nảy sinh. Một số có thể sai và không thực tế. Tuy nhiên, một trong chúng có thể dùng làm cơ sở cho những phát triển lợi ích. Xu hướng chung về sự suy nghĩ cuả con người là tư duy bởi sư nhận ra các kiểu more »